• بخشنامه ۹۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ( بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور ) پیرو بخشنامه شماره ۹۰/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۰-۰۹-۱۳۹۴ موضوع جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، باتوجه به ابهامات و سوالات مطرح شده درخصوص بخشودگی جرایم و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم […]

    ادامه مطلب